2022 Kata World Championship Team Members

2022 Kata World Championship Team: Krakow, Poland

Event

Tori

Uke

Nage No Kata

Gerardo Tello

Sergio Suguieda

Katame No Kata

Doug Newcomer

Ray Cox

Katame No Kata

Mary Wakabayashi

Pamela Moye

Kime No Kata

Lisa Capriotti

Robert Guthro

Ju No Kata

Frederick Dagdagan

Lee Pasteris

Ju No Kata

Doug Tono

Caryn Tono

Ju No Kata

Lori Latimer

Christine Levine