2022 Kata World Championship Team Members

  2022 Kata World Championship Team: Krakow, Poland

  Event

  Tori

  Uke

  Nage No Kata

  Gerardo Tello

  Sergio Suguieda

  Katame No Kata

  Doug Newcomer

  Ray Cox

  Katame No Kata

  Mary Wakabayashi

  Pamela Moye

  Kime No Kata

  Lisa Capriotti

  Robert Guthro

  Ju No Kata

  Frederick Dagdagan

  Lee Pasteris

  Ju No Kata

  Doug Tono

  Caryn Tono

  Ju No Kata

  Lori Latimer

  Christine Levine