Quebec, CANADAMarch 18-29

NAME

Nage no kata

Katame no kata

Ju no kata

Kodokan Goshinjutsu

Kime no kata


CHENG SHU-TAI
CANADA

PASS

PASS

 

 

 


FERLAND DONALD
CANADA

PASS

 

 

PASS

 


GLAZE FRANCES
USA

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS


HOUSTON BARBARA
USA

PASS

PASS

PASS

 

 


JACKSON DIANE
USA

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS


MALLORY JOHN
CANADA

PASS

PASS

 

 

 


MARTIN CARLA
USA

PASS

PASS

 

PASS

 


NAGAI KAREN
USA

PASS

PASS

PASS

 

 


JERALD POIRIER
CANADA

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS


ROFFI PATRICK
USA

 

PASS

 

 

PASS


SCHWALM THEODORE
USA

 

PASS

PASS

 

 


TAKAHASHI JUNE
CANADA

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS


VALL FRANCES
USA

 

PASS

PASS

 

 


WHILDEN KAREN
USA

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS